VEDTÆGTER

For

Aalestrup Gymnastikforening

Stiftet 26. juni 1944

 

§ 1

Foreningens navn er Aalestrup Gymnastikforening, med hjemsted i Aalestrup.

 

§ 2

Foreningens formål er at samle børn, unge og voksne til gymnastik og anden idræt. At bidrage til at skabe sunde aktiviteter og socialt samvær.

 

§ 3

Enhver i Aalestrup og omegn, der er interesseret i foreningens arbejde, kan optages som medlem

 

§ 4

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer. Generalforsamlingen vælges desuden 2 suppleanter for 1 år ad gangen og 2 revisorer for 2 år ad gangen, dog således at 1 er på valg hvert år. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer – for 1 år ad gangen – formand, som tegner foreningen over for Vesthimmerlands Kommune, næstformand, kasserer, som tegner foreningen økonomisk og sekretær. Formand, næstformand og kasserer skal være myndige. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 5

Til varetagelse af de forskellige idrætsgrenes interesser kan bestyrelsen nedsætte særlige udvalg, dog således at mindst 1 medlem vælges af bestyrelsens midte. Bestyrelsen og udvalg fastsætter selv nærmere regler for deres samarbejde og for udvalgenes bemyndigelse, antal og størrelse.

 

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, den afholdes så vidt muligt i februar måned. Der indvarsles mindst 14 dage forud ved bekendtgørelse i avisen. Kun aktive medlemmer over 14 år og forældre, som har kontingentbetalende børn under 14 år, har stemmeret. Instruktører har rettigheder som aktive medlemmer, men er kontingentfrie. Alle, som har stemmeret, er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen har skiftedag den 1. april og nyvalgte medlemmer til bestyrelsen har observatørstatus fra valget til skiftedag. Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december. Foreningens formue skal indsættes i et pengeinstitut i Aalestrup.

 

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning.

4. Kassererens beretning.

5. Godkendelse af kassererens beretning

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 2 suppleanter.

9. Valg af revisor

10. Eventuelt.

 

Forslag til generalforsamlingen dagsorden skal skriftligt være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 1/3 af de, som har stemmeret, kræver det skiftligt, eller når et flertal af bestyrelsen ønsker det. Indvarsling sker som nævnt under § 6.

 

§ 8

På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal af de mødte medlemmer. Til vedtægtsændring kræves dog, mindst 1/3 af de som har stemmeret, er mødt. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig til vedtægtsændring, kan der indvarsles til ny generalforsamling med samme forslag på dagsordenen. Generalforsamlingen er da beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

 

§ 9

I tilfælde af foreningens opløsning, hensættes foreningens kontante midler på konto i et pengeinstitut i Aalestrup. Faner og rekvisitter overgives til opbevaring ved Vesthimmerlands Kommune.

Såfremt der, indenfor et tidsrum af 5 år efter oplæsningen, dannes en ny gymnastikforening i Aalestrup, overgår fanen, rekvisitter og midler til denne.

I modsat fald overgår de til sportens eller idrættens fremme i Aalestrup

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28.oktober 2014.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk